GÖNÜLLÜ KAMP LİDERLİĞİ EĞİTİMİ

29 Aralık 2021 Çarşamba

Gönüllü Kamp Liderliği Eğitimi Başvuru Formu

Kamp lideri, Bakanlığımıza bağlı gençlik kamplarında gençlere rol model olan, genç grupları çalıştırabilen, onları yönlendirebilen yetenek bilgi ve becerilere sahip gönüllülük kapsamında çalışan kişilerdir.

Kamp liderliği gönüllük esasına dayalı olduğu için, bir istihdam şekli değildir. Kamp liderleri Bakanlığımızca düzenlenen gençlik kamplarında ihtiyaca göre dönemsel olarak görevlendirilirler.

Grup Lideri; kamp süresince ortalama 20 gencin kamp aktivitelerine katılımını ve kampa giriş yaptığı andan ayrılana kadar gençleri sevk ve idare eden, onlara rol model olan, genç grupları çalıştırabilen kişilerdir. 

Aktivite Lideri; belirli bir branş (Halkoyunları, El sanatları, Tiyatro, Müzik, Okçuluk, Paintball, vb.) üzerinde uzmanlaşmış olup kampa gelen gençlere aktivite ve eğitmenlik yapan kişilere aktivite lideri denir. 

Başvuru Şartları 

a) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmak.

b) Üniversitelerin ön lisans veya lisans bölümlerinde okuyor veya bu bölümlerden mezun olmak (Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesi taranıp başvuru formuna eklenecektir)

c) Erkek adaylar için başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından cezaları bulunmamak.


Başvurular ve Değerlendirme

Başvurular, aşağıdaki "E-devlet girişi için tıklayınız" butonuna tıklayarak e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra açılan başvuru formunun doldurulması suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular 31.12.2021 tarihinde Saat 18:00’da sona erecektir.

Başvurular neticesinde yapılacak olan değerlendirmede;

  • Spor, müzik, el sanatları, tiyatro, drama, halkoyunları, cankurtaranlık, okçuluk, rehberlik ve rekreasyon gibi alanlarda belgesi olanlara (Belge bulunması halinde taranıp veya fotoğrafı çekilip başvuru formuna eklenecektir.)
  • Gençlik merkezi üyesi olanlara,
  • Daha önce gençlik kamplarına katılanlara,
Öncelik tanınacaktır.

Eğitimin Yeri ve Tarihi 

Eğitim, 31 Ocak – 05 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da aşağıda belirtilen tarihlerde (5) beş dönem halinde 6 gün süreyle gerçekleştirilecektir. Eğitime hak kazananlar ile eğitimin yeri ve dönemleri http://formlar.gsb.gov.tr/KampLiderligiEgitimi/ ile http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden 17/01/2022 tarihinde duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Dönemler:
 
1. Dönem (Erkek): 31 Ocak – 05 Şubat 2022 (150 Kişi)
2. Dönem (Erkek): 07 – 12 Şubat 2022 (150 Kişi)
3. Dönem (Erkek): 14 – 19 Şubat 2022 (150 Kişi)
4. Dönem (Kız) : 21 – 26 Şubat 2022 (150 Kişi)
5. Dönem (Kız) : 28 Şubat – 05 Mart 2022 (150 Kişi)
Eğitime başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, gerçek dışı belge ibraz ettiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve eğitime alınmayacaklardır.
 
E devlet girişi için tıklayınız